Home Het NGS Lid worden Gelijkwaardig diploma

Gelijkwaardig diploma

English text

Heb je een andere diploma dan het NGS-diploma behaald, dan kun je dit diploma laten toetsen op gelijkwaardigheid met het NGS-diploma. Is het diploma getoetst op gelijkwaardigheid dan kun je lid worden van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Je hebt vervolgens één jaar de tijd om de scholing 'Verkrijgen NGS-licentie' (in het Nederlands) af te ronden. Heb je deze scholing afgerond dan ontvang je de NGS-licentie.

Procedure vergelijking diploma

Aanvraag door masseur

 1. Je dient per e-mail  (info@ngsmassage.nl), de volgende documenten in bij de NGS toetsingscommissie:
 • kopie van het diploma;
 • examenprogramma op basis waarvan het diploma is verkregen;
 • informatie van de examenorganisatie waardoor het examen is afgenomen en het diploma is verstrekt.
 • verdere informatie die van belang kan zijn bij de beoordeling.

Kosten toetsing gelijkwaardigheid: € 75,00. Je ontvangt, nadat de documenten ontvangen zijn, een link om de betaling te voldoen.
Na betaling wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Vergelijking door NGS toetsingscommissie

De NGS toetsingscommissie vergelijkt de ingediende documenten met de NGS toetscriteria en de toetsmatrijs.

Besluit door NGS toetsingscommissie

Op basis van bovenstaande vergelijking neemt de NGS toetsingscommissie, binnen zes weken, een onderbouwd besluit. Het besluit kan zijn:

 • het diploma is gelijkwaardig aan die van het NGS. Je kunt lid worden van het NGS en je aanmelden voor de scholing 'Verkrijgen NGS-licentie'.
 • het diploma is niet gelijkwaardig aan die van het NGS. Je kunt niet lid worden van het NGS. 

Kosten lidmaatschap en 'Verkrijgen NGS-licentie'. 

Aanbieding: € 199,00 voor deelname aan de scholing 'Verkrijgen NGS-licentie' en NGS-lidmaatschap 2023 (normaal € 199,00 voor de scholing en € 95,00 contributie).

Overzicht gelijkwaardige diploma's

Met een van deze diploma's kun je direct lid worden van het NGS en deelnemen aan de scholing 'Verkrijgen NGS-licentie'. 

Nederland
ACE, ESPO NESM en NESPG

Canada
Canadian Sport Massage Therapists Association (CSMTA)
https://www.csmta.ca/

Verenigde Staten
Guiding Light Massage Therapy School 
https://www.guidinglightmassageschool.com/

Israel
Tiltan college - alternative medicine college
https://complementary-health.org.il/en/home.html

 

English 

If you have obtained a diploma abroad, you can have it assessed for equivalence with the NGS diploma. If the foreign diploma is assessed for equivalence, you can become a member of the Dutch Society for Sports Massage. You then have one year to complete the training course 'Obtaining NGS License' (in Dutch!). After completing this training, you will receive the NGS license.

Procedure for comparing foreign diplomas Application by masseur

1. You must submit the following documents to the NGS assessment committee by email (info@ngsmassage.nl):

 • Copy of the diploma;
 • Examination program on which the diploma was obtained;
 • Information from the examination organization through which the examination was taken and the diploma was awarded.
 • Other information that may be relevant to the assessment.

 

Equivalence assessment cost: €75.00. After receiving the documents, you will receive a link to make the payment. After payment, the application will be processed.

Comparison by NGS assessment committee. 

The NGS assessment committee compares the submitted documents with the NGS assessment criteria and assessment matrix.

Decision by NGS assessment committee

Based on the above comparison, the NGS assessment committee makes a well-founded decision. The decision can be:

 • The foreign diploma is equivalent to that of the NGS. The masseur can become a member of the NGS and can apply for the training course 'Obtaining NGS License'.
 • The foreign diploma is not equivalent to that of the NGS. The masseur cannot become a member of the NGS. The decision will be communicated to the applicant no later than six weeks after payment.

 

Offer: €199.00 for participation in the training course 'Obtaining NGS License' and NGS membership for 2023 (normally €199.00 for the training and €95.00 membership fee).

Equivalent foreign diplomas

Canadian Sport Massage Therapists Association (CSMTA)
Canada
https://www.csmta.ca/

Guiding Light Massage Therapy School 
USA

https://www.guidinglightmassageschool.com/

Tiltan college - alternative medicine college
Israël

https://complementary-health.org.il/en/home.html