Home NGS toetsing Uitleg van de NGS-toetsing

Uitleg van de NGS-toetsing

Toetsing NGS-masseur

Hier vind je meer informatie over de inhoud en de manier waarop de NGS-toetsing wordt uitgevoerd en belangrijke documenten om je NGS-diploma te behalen. Voor de volledigheid is het van belang om de beschrijving toetsing en toelichting toetsingscriteria goed door te lezen.

 Beschrijving toetsing en toelichting toetsingscriteria voor de Sport, Wellness en Sportzorgmasseur

Het NGS is als examenorganisatie verantwoordelijk voor de toetsing van toekomstige NGS-masseurs. Aan de hand van de kwalificatieprofielen heeft het NGS vastgesteld aan welke kwaliteitscriteria een NGS-masseur moet voldoen om te slagen voor de toetsing 

Deze criteria staan verwoord in het document beschrijving toetsing en in de toelichting toetsingscriteria. Hier vind je de volledige omschrijving van de toetsing, hier onder vind je een samenvatting van NGS-Toetsing. Lees dit document goed door voor dat je aan de NGS-Toetsing begint!Uitleg NGS-toetsing voor de Sport, Wellness en Sportzorgmasseur

Om het NGS-diploma Sportmasseur of Wellnessmasseur te behalen dien je drie onderdelen voldoende te hebben afgerond, voor de toetsings van de Sportzorgmasseur moet je voldoen aan twee onderdelen, de volgende onderdelen zullen we verder omschrijven:

Let op: volg je nog het oude examen sportmassage klik dan hier.  Het examen Sportmassage moet in 2020 worden afgerond. In 2021 zullen er geen praktijk examens meer worden afgenomen. Inschrijven is NIET meer mogelijk

Note: Alleen in 2020 in het nog mogelijk om het 'oude' examen Sportmassage af te ronden. Lees alles over deze toetsing op: https://www.ngsmassage.nl/examen-sportmassage​ 

In het onderstaande schema kan je zien welk werkproces waar getoetst zal worden:
SP = Sportmasseur, WELL = Wellnessmasseur, SPZ = Sportzorgmasseur

 Werkprocessen

  Kennistoets

    Portfolio-beoordeling

    Praktijkbeoordeling/
Reflectieinterview

W1   Voert beroepsspecifiek onderzoek uit   SP/WELLSP/WELL/SPZSP/WELL/SPZ
 
W2

Werkt samen in de sportzorg keten

 SPZ 
W3

Geeft voorlichting en advies

SP/WELLSP/WELL/SPZ 
W4

Stelt stappenplan op

SP/WELLSP/WELL/SPZ 
W5

Voert (sport)massage uit

SP/WELLSP/WELL/SPZSP/WELL
W6

Tapet en bandageert

SPSP/SPZSP
W7

Handelt bij en na blessures

 SPZSPZ
W8

Registreert en legt gegevens vast

SP/WELLSP/WELL/SPZ 
W9

Evalueert werkwijze en resultaat

SP/WELLSP/WELL/SPZ 
W10

 Past EHBO en/of reanimatie toe

SP/WELLSP/WELL/SPZSP


Kennistoets Sportmasseur en Wellnessmasseur

Bij de kennistoets wordt nagegaan of je over vakkennis beschikt betreffende de werkprocessen. De kennistoets zal worden afgenomen op een van de Lamark toetslocaties in Nederland.
Elke vraag levert een bepaald aantal punten op. Deze punten staan vermeld bij iedere vraag in de toets, de kennistoets is voldoende als tenminste 65% van het maximale aantal te behalen punten is behaald.

 • Je hebt 60 minuten om deze vragen te beantwoorden. 
 • Er is  geen vrijstelling mogelijk voor de kennistoets.
 • De kennistoets sportmasseur bestaat uit 50 vragen. 
  Klik voor een voorbeeld (kan niet geopend worden met smartphone). 
 • De kennistoets wellnessmasseur bestaat uit 40 vragen. 
  Klik voor een voorbeeld (kan niet geopend worden met smartphone).

Om de toetsing te kunnen doen meld je je vooraf aan als kandidaat bij het NGS. 


Portfoliobeoordeling Sportmasseur, Wellnessmasseur en Sportzorgmasseur

Wanneer je de Kennistoets met een voldoende hebt afgerond kun je het portfolio inleveren. Afhankelijk van welke periode je de praktijktoetsing wilt doen dien je het portfolio vijf weken voor aanvang van een toetsingsperiode in te leveren (zie hier alle belangrijke data). 
Voor de samenstelling van het portfolio voer je alle werkprocessen die van toepassing zijn voor jouw toetsing in de praktijk uit.  Deze vind je volledig beschreven in het document 'toelichting toetsingscriteria voor de Sport, Wellness en Sportzorgmasseur' Lees deze goed door!

Het portfolio bestaat uit: 

 • NGS Clientendossier:
  • Sportmasseur: minimaal drie volledig en correct ingevulde NGS cliëntendossiers van de bovenste extremiteit, de onderste extremiteit en de romp,  uitgevoerd bij drie verschillende cliënten; met feedback van derden (bijvoorbeeld opleider, cliënt);
  • Wellnessmasseur: minimaal vier volledig en correct ingevulde NGS cliëntendossiers, uitgevoerd bij vier verschillende cliënten. Minimaal één keer een klassieke massage en minimaal drie verschillende belevingsmassages met feedback van derden (bijv. opleider, cliënt);
  • Sportzorgmasseur: minimaal vier volledig,correct en authentieke (=resultaten van de uitvoering) ingevulde NGS cliëntendossiers van een sporter met een klacht in het bovenste kwadrant, onderste kwadrant, waaruit blijkt dat handeling bij en na blessures bij een sporter correct zijn uitgevoerd. En voeg bewijs toe dat er voorlichting en advies is gegeven en bewijs van samenwerking in de sportketen. Uitgevoerd bij verschillende cliënten; met feedback van derden (bijvoorbeeld opleider, cliënt);
 • een evaluatieverslag van 175 – 200 woorden;
 • een geldig en erkend reanimatiebewijs (dit kan een gewaarmerkte kopie van het certificaat/diploma zijn met een originele stempel en handtekening/paraaf van de instelling die het certificaat/diploma heeft uitgereikt. Indien je in het bezit bent van een geldig EHBO diploma krijg je tijdens de praktijktoetsing vrijstelling voor deel 2 van de toetsing (W10) voeg deze dan toe in het portfolio in plaats van het reanimatie bewijs.
 • Alle  cliëntendossiers moeten verifieerbaar zijn, bij ondertekening van het cliëntendossier gaat de cliënt akkoord. Informeer de cliënt hier ook over bij ondertekening. 

Beoordeling
Je wordt toegelaten tot de praktijkbeoordeling wanneer de beoordeling van het portfolio voldoende is.  De portfoliobeoordeling is voldoende als aan de genoemde werkprocessen en de resultaten daarvan zijn voldaan. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk werkproces hebt voldaan.

Wanneer het portfolio als onvoldoende is beoordeeld, gaat de praktijkbeoordeling niet door. Je wordt hiervan uiterlijk vijf werkdagen voor de praktijkbeoordeling in kennis gesteld door het NGS secretariaat. Je hebt in dit geval, tegen betaling, recht op een herkansing. 

 

Praktijkbeoordeling Sportmasseur, Wellnessmasseur en Sportzorgmasseur

Wanneer de kennistoets en het portfolio met een voldoende zijn afgerond krijg je per e-mail een uitnodiging om de praktijkbeoordeling zelf in te plannen.  Er zijn een aantal periodes per jaar waarin je de praktijktoetsing kunt doen. De praktijktoetsing wordt meerdere keren per jaar afgenomen op het NGS-bureau in Bilthoven. 


Hoe gaat de praktijkbeoordeling in zijn werk?​

Tijdens de praktijkbeoordeling voer je de volgende werkprocessen op een voor jouw onbekende sporter/cliënt uit:

Sportmasseur :

 • Werkproces 1: Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (20 minuten)
 • Werkproces 2: Voert sportmassage uit (20 minuten)
 • Werkproces 3: Tapet en bandageert (20 minuten)
 • Werkproces 10: Past EHBO en reanimatie toe (10 min)
  • Werkproces 10 zal worden getoetst in deel 2 bij de praktijkbeoordeling. 
  • Als je in het bezit bent van een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor de praktijkbeoordeling van werkproces 10, deze moet dan aantoonbaar zijn in je portfolio.
  • Voor het uitvoeren van het werkproces ontvang je van de beoordelaar een opdracht die betrekking heeft op EHBSO.

De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling (deel 1 en deel 2) is maximaal 90 minuten.

Wellnessmasseur:

 • Werkproces 1: Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (15 minuten)
 • Werkproces 5: Voert massage uit (45 minuten), onderverdeeld in
  • klassieke massage (ongeveer 20 minuten)
  • belevingsmassage (ongeveer 25 minuten)

De beoordelaar zal de opdracht ter plaatse aangeven
De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling is maximaal 80 minuten.

Sportzorgmasseur:

 • Werkproces 1: Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (25 minuten)
 • Werkproces 7: Handelt bij en na blessures (25 minuten). 

De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling is maximaal 60 minuten.
 

Duur praktijkbeoordeling

De beschikbare tijd per werkproces wordt door jou zelfstandig ingedeeld. De praktijkbeoordeling eindigt met een reflectie-interview (10 minuten) met de beoordelaar. De sporter/cliënt is niet aanwezig bij het reflectie-interview. 

 • De praktijkbeoordeling begint met een inleiding van ongeveer vijf minuten waarin de beoordelaar de gang van zaken toelicht.
 • Aansluitend heb je maximaal vijf minuten om de benodigde spullen klaar te leggen en kan de cliënt zich voorbereiden.
 • Het uitvoeren van bovengenoemde werkprocessen.
  • Sportmasseur: Afhankelijk van de uitkomst van het beroepsspecifiek onderzoek bepaal je welke sportmassage wordt uitgevoerd (werkproces 5) en welke tape/bandage wordt aangebracht (werkproces 6).
  •  Geeft het resultaat uit het beroepsspecifiek onderzoek geen aanleiding voor het uitvoeren van een sportmassage en/of het aanbrengen van een tape of bandage, dan ontvang je van de beoordelaar een opdracht voor het uitvoeren van deze twee werkprocessen (2 en 3).
 • Na het uitvoeren van bovengenoemde werkprocessen volgt er eventueel nog een reflectie-interview (10 minuten) met de beoordelaar. Het reflectie interview gaat over de toetsingscriteria waarover nog twijfel bestaat of niet zijn waargenomen in de praktijk. De sporter/cliënt is hierbij niet aanwezig.
   
 • Je wordt beoordeeld op de werkprocessen zoals beschreven in het protocol toetsing praktijkbeoordeling.
 • De uitslag van de praktijkbeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van de opdrachten in de praktijk en het eventuele reflectie-interview samen.


Normering

Om te slagen moeten de praktijkbeoordeling (inclusief het reflectie-interview) voldoende zijn. Hiervoor moet op alle toetsingscriteria ‘minimaal voldaan’ zijn gescoord. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk toetsingcriterium hebt voldaan. Indien dit niet het geval is heb je recht op een herkansing. Je zult per worden uitgenodigd of schrijf jezelf in voor een herkansing via de site. 
 

Uitslag en diploma

 • De uitslag wordt vastgesteld door de toetsingscommissie. ​
 • De uitslag van de praktijkbeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van de opdrachten in de praktijk en het reflectie-interview samen.
 • Je ontvangt het diploma Sportmasseur als de uitslag van de kennistoets, de portfolio- en praktijkbeoordeling voldoende zijn. 
 • De protocollen van de portfolio- en praktijkbeoordeling zijn tot twee maanden na de uitslag opvraagbaar bij het NGS secretariaat (info@ngsmassage.nl) 


 

Bezwaar en beroep

Je kunt tegen de uitslag en/of gang van zaken met betrekking tot de toetsing bezwaar aantekenen bij de toetsingscommissie. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen. Informatie over bezwaar en over beroep staan in het toetsreglement van het NGS.  De email mag worden verzonden naar info@ngsmassage.nl ,t.a.v de toetsingscommissie 

 

Vragen? 

Voor vragen neem je telefonisch contact op met het NGS-bureau: telefoon 088 730 8500.