Home FAQ Opleiders

FAQ Opleiders

FAQ Opleiders

 • Kennistoets

  Bij de kennistoets wordt nagegaan of je over vakkennis beschikt betreffende de werkprocessen. De kennistoets zal worden afgenomen op een van de Lamark toetslocaties in Nederland.
  Elke vraag levert een bepaald aantal punten op. Deze punten staan vermeld bij iedere vraag in de toets, de kennistoets is voldoende als tenminste 65% van het maximale aantal te behalen punten is behaald.

  • Je hebt 60 minuten om deze vragen te beantwoorden. 
  • Er is  geen vrijstelling mogelijk voor de kennistoets.
  • De kennistoets sportmasseur bestaat uit 50 vragen. 
  • De kennistoets wellnessmasseur bestaat uit 40 vragen. 
    

 • Zijn er oefentoetsen om te pijlen hoe ver je bent met de kennistoets?

  Er zijn op dit moment nog geen oefentoetsen beschikbaar. 

  We zijn druk bezig met het ontwikkelen van de kennistoets en hopen dat er binnenkort een oefentoets beschikbaar is. Wel hebben wij voorbeeld toetsen zodat je de verschillende vraagstellingen kan inzien.

  Kennistoets Sportmasseur: Klik voor een voorbeeld (kan niet geopend worden met smartphone). 
  Kennistoets Wellnessmasseur: Klik voor een voorbeeld (kan niet geopend worden met smartphone). 

 • Portfoliobeoordeling

  Wanneer de Kennistoets met een voldoende is afgerond kan het portfolio worden inlevert.

  Het portfolio dient vijf weken voor aanvang van een toetsingsperiode te worden ingeleverd (zie hier alle belangrijke data). 
  Voor de samenstelling van het portfolio voer je alle werkprocessen die van toepassing zijn voor de portfoliobeoordeling in de praktijk uit.  

  Deze vind je volledig beschreven in het document 'toelichting toetsingscriteria voor de Sport, Wellness en Sportzorgmasseur' Lees deze goed door!

 • Handleiding invullen NGS-cliëntendossier sportmasseur.

  Een onderdeel van het toetsingsproces is het samenstellen van een portfolio, met hierin minimaal 3 volledig en correct ingevulde cliëntendossiers.
  Het cliëntendossier dient als registratiedocument tijdens het behandelproces. Het dient als voortgangsdossier om de behandeling te monitoren, het is een naslagwerk en het is van essentieel belang bij waarnemingen. Een collega kan in een correct ingevuld dossier in één oogopslag zien wat de status van de cliënt bij aanvang van de behandeling was, hoe de voortgang verloopt en in welke fase de behandeling zich nu bevindt. Hij kan in dit geval de ingezette behandeling onverminderd voortzetten.

  Dit document is geschreven met als doel cursisten in opleiding tot sportmasseur te ondersteunen in het correct invullen en opstellen van een cliëntendossier.
  Let op: raadpleeg te allen tijde de toetsingscriteria, deze zijn leidend.

  Handleiding invullen NGS-cliëntendossier sportmasseur.

  • NGS erkende opleiders hebben het wachtwoord om het document in te zien per mail ontvangen.

 • Het portfolio moet minimaal 3 volledige en correct ingevulde cliëntendossiers bevatten.

  Minimaal: het mogen meer dossiers zijn, er wordt beoordeeld op basis van 3 dossiers die voldoende bevonden worden.

  Volledig: alle onderdelen van het dossier zijn doorlopen, uitgevraagd, geobserveerd, getest, gepalpeerd en samengevat (kern van de zorgvraag in relatie tot de competenties van de sportmasseur). De competentie is vastgesteld en het behandelplan (zowel massage als tape/bandage) zijn passend onderbouwd in relatie tot de zorgvraag. Alle werkprocessen worden beoordeeld, hetgeen betekent dat zowel het dossier 'Bovenste Extremiteit' als het dossier 'Onderste Extremiteit' naast een massage ook een tape/bandage moeten bevatten, overeenkomstig de zorgvraag. Alleen het dossier 'Romp' vormt een uitzondering, hierin kan alleen met een massage worden volstaan.

  Het dossier is getekend door cliënt en sportmasseur, en het stappenplan (vervolgafspraken) staan genoteerd.

  Correct: De zorgvraag is helder geformuleerd. De anamnese is op alle onderdelen uitgevraagd, waarbij de zorgvraag in relatie wordt gebracht met de belasting en de belastbaarheid van de cliënt. Hetzelfde geldt voor de inspectie (gehele lichaam), functieonderzoek en palpatie. De interpretatie van alle gegevens vormen het uitgangspunt bij het bepalen van de competentie van de sportmasseur. Het behandelplan is logisch, duidelijk omschreven qua behandeldoel, (be)handelwijze en te verwachten resultaat op welke termijn (reële inschatting). De sportmasseur dient zich te allen tijde af te vragen met welk doel hij wat wil bereiken en of de door hem gekozen middelen leiden tot het doel dat hij voor ogen heeft.

 • Wanneer is een dossier voldoende?

  Wanneer alle onderdelen van het cliëntendossier adequaat en efficiënt ingevuld zijn, hierin een eenduidige zorgvraag onderbouwd wordt welke leidt tot een behandelplan dat past bij de competenties van de beginnende beroepsbeoefenaar.

 • Mag een cliëntendossier 'Schoudergordel' gebruikt worden voor het portfolio als 'Romp' cliëntendossier?

  Nee, de 'Schoudergordel' vormt een functionele eenheid met de schouder en behoort daarmee tot de categorie 'Bovenste Extremiteit'. Hiermee wordt dezelfde benadering gevolgd als de 'Onderste Extremiteit'. De 'Bekkengordel' hoort immers ook bij de 'Onderste Extremiteit' en niet bij de 'Romp'.

 • Mogen actieve testen in het functieonderzoek met pijn en/of bewegingsbeperking aangegeven staan?

  Wanneer de ‘pijn’ duidelijk omschreven is (bijvoorbeeld: spierpijn) en het overige deel van het functieonderzoek hiermee in overeenstemming is (passief onderzoek, spierlengtestesten en palpatie) en eveneens duidelijk geformuleerd, is dit op voorhand geen contra-indicatie. Hetzelfde geldt voor de bewegingsbeperking.

 • Mogen aantekeningen/feedback van de docent en/of cliënt in de dossiers voorkomen?

  Aantekeningen en/of feedback mogen voorkomen, mits aan de eerder gestelde voorwaarden (volledig en correct) is voldaan. De ontwikkeling van de kandidaat mag zichtbaar zijn. De beoordeling is echter niet de ontwikkeling die de kandidaat heeft doorgemaakt. Het betreft het prestatieniveau dat wordt beoordeeld. Bij een voldoende beoordeling van het portfolio is het aannemelijk dat de kandidaat klaar is voor de praktijktoets. Het biedt geen garantie voor het resultaat van de praktijktoets.

 • Je bent voor het portfolio verplicht om minimaal een reanimatiebewijs in te leveren. Waaraan moet een reanimatie of EHBO diploma aan voldoen?

  De volgende certificaten of diploma's zijn akkoord: 

  • Reanimatie certificaten erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), dit moet duidelijk zichtbaar zijn op het diploma/certificaat
  • Diploma Nederlandse Hartstichting
  • Medic & Fire First Aid ® Europe
  • Rode Kruis (Uitgebreide Eerste Hulp is inclusief AED)
  • ​NIKTA
  • Medprevent
  • Diploma Ambulanceverpleegkundige (kan ook worden aangetoond met een bignummer)
  • Diploma Spoedeisende hulp verpleegkundige (kan ook worden aangetoond met een bignummer)
  • Certificaat Hartbewaking (kan ook worden aangetoond met een bignummer)

  Livis (Graag attenderen wij u erop dat alleen certificaten van het Oranje Kruis worden geaccepteerd door het NGS)
  Er zijn wat onduidelijkheden over de erkenning van reanimatiecertificaten uitgegeven door Livis. Livis geeft zowel eigen certificaten uit als certificaten van het Oranje Kruis.


  EHBO diploma?
  Met een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor W10 tijdens de praktijktoetsing. De onderstaande EHBO Diploma's worden goedgekeurd.

  • Diploma EHBO; Het Oranje Kruis, Rode kruis en Nikta
  • Diploma EHBO BIJ SPORTLETSEL  
  • EHBSO + reanimatie: Rode kruis 
  • Eerste hulp bij Sportongevallen: Oranje Kruis
    

  Reanimatiebewijs van NRR instructeur maar niet zichtbaar op het diploma?
  Het kan zijn dat de organisatie waar het certificaat is behaald aangeeft met NRR instructeur te werken maar dit niet op het diploma plaatse. De instructeur kan via het portaal van de NRR een certificaat aanvragen door de deelnemers, sommige rekenen hier kosten voor andere doen het kosteloos. 

 • Wanneer is een portfolio volledig? Is er een checklist voor de inhoud van de portfolio's?

  Ja, er is een checklist voor het portfolio van de sportmasseur en wellnessmasseur. Deze is ook op de website onder uitleg toetsing te vinden voor de kandidaten.

  Let op: alle dossier dienen voorzien te zijn van feedback. Dit mag van de opleider zijn, van de docent of de cliënt. Aantekeningen mogen op het dossier gemaakt zijn of zijn verwerkt in het evaluatieverslag.
  Daarnaast voldoet een apart document waarin de feedback verzameld is aan de toetsnorm 'volledig'.

  De opleider mag je uiteraard adviseren, maar is niet verantwoordelijk voor het portfolio en de uitslag hiervan. 

  Het is het portofolio van de kandidaat en alleen de kandidaat draagt hier de verantwoording voor. Bij twijfel of vragen kun je altijd het NGS contacten, zodat je duidelijkheid verkrijgt en niet onnodig een kans verspeelt. Immers een niet compleet portfolio wordt niet inhoudelijk beoordeeld, wel direct afgewezen! Dit betekent dat je 2e inlevering meteen de laatste kans is!

  Alle items zijn op de NGS website te vinden.

 • Hoe moet de feedback in het portfolio worden verwerkt?

  Alle dossier dienen voorzien te zijn van feedback.

  Dit mag van de opleider zijn, van de docent of de cliënt. Aantekeningen mogen op het dossier gemaakt zijn of zijn verwerkt in het evaluatieverslag. Daarnaast voldoet een apart document waarin de feedback verzameld is aan de toetsnorm 'volledig'.

  Zie tevens checklist portfolio 

 • Moeten de studenten stage lopen?

  Nee, het is geen verplichting om stage te lopen en om dus aanvullend een stageverslag te maken en toe te voegen in het portfolio.
  Het stageverslag is dan ook GEEN onderdeel van het portfolio.

  Het portfolio moet uit correct en volledig ingevulde cliëntendossier bestaan, dat betekend oefenen, oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Dat kan zijn door een 'stage' plek te vinden waar je in de praktijk aan de slag kan, of door om je heen te vragen bij familie/vrienden/kennissen/buren etc. of zij een indicatie hebben voor sportmassage. 

  Je dient je beste 3 cliëntendossiers in ter beoordeling, hiervoor moet je meters maken en ga je het niet redden door 3 keer te oefenen en hiervan cliëntendossier in te vullen en op te sturen. 

 • Reanimatiebewijs van NRR instructeur maar niet zichtbaar op het diploma?

  Het kan zijn dat de organisatie waar het certificaat is behaald aangeeft met NRR instructeur te werken maar dit niet op het diploma plaatse. De instructeur kan via het portaal van de NRR een certificaat aanvragen door de deelnemers, sommige rekenen hier kosten voor andere doen het kosteloos.

 • Praktijkbeoordeling

  Wanneer de kennistoets en het portfolio met een voldoende zijn afgerond krijgt de kandidaat per e-mail een uitnodiging om de praktijkbeoordeling zelf in te plannen.  Er zijn een aantal periodes per jaar waarin de praktijktoetsing wordt aangeboden in Bilthoven. De praktijktoetsing wordt meerdere keren per jaar afgenomen op het NGS-bureau in Bilthoven. 
   

 • Mogen de studenten tijdens de praktijkbeoordeling cliëntendossiers meenemen die al zijn ingevuld per onderdeel? Of mag er alleen een leeg cliëntendossier mee?

  Blanco clientendossier is toegestaan, hoeft niet.

  Het vooraf invullen van het dossier met algemene gegevens (bijvoorbeeld bij het functieonderzoek al het gewricht met de bewegingen invullen, of de motivatie van een sederende of stimulerende massage invullen) is niet toegestaan! Deze vaardigheden dienen beheerst te worden en worden als zodanig tijdens de praktijktoets beoordeeld. 

 • Is er EHBO/EHBSO materiaal op locatie aanwezig voor de afname van W10?

  In de beschrijvingtoetsing en bevestigingsemail is het volgende aangegeven '"Daarnaast dien je zelf te zorgen voor benodigdheden, zoals massageolie, handdoeken, en verder alle benodigdheden die je denkt nodig te hebben tijdens de beoordeling".

  Aanwezige materialen op de praktijklocatie zijn:

  • Een massagebank                 
  • Grote en kleine massagerol 
  • en krukje


  Voor  praktijktoetsing Wellnessmasseur:

  • De etherische oliën lavendel, eucalyptus, rosemarijn, citroen en ylang ylang (basis olie zelf meenemen)
  • Hotstone bakken met stenen, reinigingsmateriaal voor de stenen en water


  Moet een kandidaat op voor W10, dan dient hij/zij zelf te zorgen voor de mogelijk benodigde materialen. 
  Als je in het bezit bent van een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor de praktijkbeoordeling van werkproces 10, deze moet dan aantoonbaar zijn in je portfolio.

 • Hoe kan het voorkomen dat een later ingeleverd portfolio eerder/sneller van een beoordeling wordt voorzien?

  Beoordelaars hebben 14 dagen de tijd voor een advies beoordeling. De toetsingscommissie kan dit advies overnemen of hiervan afwijken. Uiterlijk 5 dagen voor de eerste toetsing van een cyclus moet de beoordeling inzichtelijk zijn voor de kandidaat. De portfolio's worden willekeurig over meerdere beoordelaars verdeeld. Het ene dossier kan hierdoor wat langer duren of wat meer tijd kosten dan het andere. De beschrijving toetsing voorziet in de gestelde termijnen.

 • Addendum op de toetscriteria (enkel voor opleiders)

  Addendum downloaden.

  Let op deze is ter ondersteuning van de les en niet voor de kandidaten.