Home Leden Samenwerkingsvormen

Samenwerkingsvormen

Sinds 2018 is het verplicht voor het NGS om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met vrijwilligers of opdrachtnemers. Dit zijn deelnemers aan massageteams, beoordelaars van examens of docenten. Om jullie ook in 2019 weer te kunnen uitbetalen vragen wij jullie aandacht om de onderstaande uitleg goed door te lezen en indien van toepassing de keuze voor de samenwerking via het NGS- portaal kenbaar te maken.

LET OP: De keuze is voor heel 2019 van toepassing en op alle werkgevers voor het jaar 2019. Mocht je voor het jaar 2019 bij een andere werkgever al een keuze hebben gemaakt is deze ook van toepassing bij het NGS.  De keuze is niet aanpasbaar.


Vrijwilliger of opdrachtnemer van het NGS

Dit kan iedereen zijn die tegen betaling (maar niet als werknemer van het NGS) activiteiten voor het NGS verricht, ook zzp’ers en ondernemers kunnen hier onder vallen. 
De taken/functies die hieronder vallen zijn:
1.            Masseurs bij periodieke evenementen (landelijk of via de afdelingen)
2.            Facilitair medewerkers bij (groot) evenementen
3.            Beoordelaars bij examens
4.            Docenten tijdens scholingen of Kennisdag

Manieren van samenwerking:

1. Vrijwilliger tegen vrijwilligersvergoeding 
2. Opdrachtnemer
2.1 als ondernemer
2.2 niet als ondernemer

Ten slotte geven we een aantal voorbeelden

1.Vrijwilliger tegen een vrijwilligersvergoeding

Om de administratieve lasten te beperken en rompslomp met bijvoorbeeld bonnetjes te voorkomen, kunnen organisaties er ook voor kiezen om vrijwilligers een vast bedrag te geven als tegemoetkoming in de kosten. Met deze vaste vrijwilligersvergoeding hoeven vrijwilligers niet  te bewijzen dat er kosten zijn gemaakt.

Voor deze vorm van vergoeding heeft de Belastingdienst een maximum vastgesteld van € 170,- per maand tot € 1700,- per jaar.  

  • Uurvergoeding jonger dan 22 jaar: € 2,75
  • Uurvergoeding 22 jaar of ouder:  € 5,00

Deze vergoedingen worden (mits ze niet overscheden worden) niet aan de belastingdienst doorgegeven en hierover wordt geen loonheffing ingehouden en afgedragen. Ook wordt er geen urenadministratie bijgehouden. 

Let op!

  • Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen, dus ook bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding.
  • Als de vergoeding van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten boven de maximum normbedragen uitkomen, dient u de vergoeding wel op te geven aan de belastingdienst. Deze vergoeding is echter alleen belast als niet kan worden aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven.

Manier van vergoeding

Declaratiebasis
Als vrijwilliger dient de vrijwilliger per gewerkte evenement, scholing of NGS examen een declaratieformulier in vullen voor de gewerkte werkzaamheden. De maximum vergoeding per leeftijd mag gedeclareerd worden.Zijn er geen uren gewerkt maar alleen reiskosten gemaakt mogen deze reiskosten worden gedeclareerd tegen €0,19 cent per kilometer, berekend over de meest gebruikelijke weg.

Het declaratieformulier vind je hier (NGS0973).

Opletten… Heb je een uitkering?
Als je een uitkering hebt, dan kunnen additionele inkomsten uit vrijwilligerswerk worden gekort op je uitkering. Per uitkering zijn er verschillen.

Ziektewet, WIA, WAO en Wajong
Je moet altijd aan het UWV doorgeven dat je vrijwilligerswerk doet of gaat doen. De vergoedingen die het NGS betaalt, zijn in lijn met de wettelijke vergoedingen. Verdien je meer bij, dan wordt dat door het UWV gezien als betaald werk en wordt dit gekort op je uitkering.

WW
Als je in de WW zit, heb je vooraf toestemming nodig van het UWV voor je vrijwilligerswerk mag gaan doen. Het vrijwilligerswerk mag de kans op betaald werk namelijk niet verkleinen. Daarnaast beoordeelt het UWV of het werk dat je wilt gaan doen, ook echt vrijwilligerswerk is. Als je je vrijwilligerswerk niet doorgeeft bij het UWV, kun je een boete ontvangen, naast de korting op je uitkering.

Bijstand
Vrijwilligerswerk naast een bijstandsuitkering mag, maar moet wel gemeld worden bij de uitkeringsinstantie. Ben je boven de 27 jaar, dan mag je een onkostenvergoeding ontvangen voor je vrijwilligerswerk. Dit is maximaal 150 euro per maand en 1.500 euro per jaar. Als je jonger dan 27 jaar bent, geldt dat elke betaling anders dan een vergoeding van de daadwerkelijke kosten gekort wordt op de uitkering. De normvergoeding is in dit geval dus niet geschikt. Neem altijd vooraf contact op met de uitkeringsinstantie om achteraf problemen te voorkomen.

Geen vrijwilligersvergoeding
Het kan zijn dat je als masseur meer ontvangt dan een vergoeding van € 170 per maand of € 1.700 per jaar. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Bij het NGS dien je dan aan te geven dat je aan de slag gaat als opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer

Opdrachtnemers zijn voor het NGS medewerkers die worden betaald voor hun inzet en die niet op een staffunctie voor het NGS in dienstbetrekking werkzaam zijn. Dit kan iedereen zijn die tegen betaling – maar niet als werknemer van het NGS – activiteiten voor het NGS verricht, ook zzp’ers en ondernemers vallen hier onder.

Als Opdrachtnemer krijgt men twee keuzes voor samenwerkingsvorm. Iemand met eigen bedrijf/ondernemers/ZZP’s gaat altijd aan de slag als opdrachtnemer (als ondernemer) en brengt de diensten in rekening bij het NGS d.m.v. het indienen van een factuur.

2.1 Opdrachtnemer: als ondernemer
Deze persoon gaat de werkzaamheden uitvoeren in de zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf. Bij de samenwerking staat zijn/haar specifieke deskundigheid, kennis of vaardigheden centraal. Hij/zij verricht de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht. Hij/zij werkt onder  volle eigen verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze  uitoefenen van de overeengekomen diensten. Het NGS geeft geen aanwijzingen over de wijze van uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Hij/zij heeft eventueel een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De uitvoering van de activiteiten vindt plaats zoals beschreven in de modelovereenkomst voor de Sport, met kenmerk 9051613107-B. Als ondernemer factureer je met(inclusief) btw het vooraf afgesproken bedrag.

2.2 Opdrachtnemer: niet als ondernemer
Deze persoon heeft geen eigen bedrijf, maar  verricht wel tegen betaling incidenteel een opdracht voor het NGS. Bij de samenwerking staat zijn/haar specifieke deskundigheid, kennis of vaardigheden centraal. Hij/zij verricht de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht. Hij/zij werkt onder  volle eigen verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze  uitoefenen van de overeengekomen diensten. Het NGS geeft geen aanwijzingen over de wijze van uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Hij/zij heeft eventueel een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De uitvoering van de activiteiten vindt plaats zoals beschreven in de modelovereenkomst voor de Sport, met kenmerk 9051613107-B.

Het declaratieformulier vind je hier (NGS0973).

3. Voorbeelden

Voorbeeld Sportmasseur bij voetbalvereniging
Je bent 35 jaar en werkt als vrijwilliger 10 maanden 40 uur per maand voor een voetbalvereniging. Je krijgt een vergoeding van € 1.500. Dit bedrag wordt in 1 keer aan je overgemaakt. De vergoeding bedraagt € 3,75 per uur. Dit is minder dan het maximum van
€ 5,00 per uur. Ook het maximum maandbedrag van € 170 wordt niet overschreden. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat je doet). Je hebt niet afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Je hebt een vrijwilligersvergoeding. De vereniging hoeft over jouw  vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Sportmasseur in massageteam (1)
Je bent 40 jaar en neemt gemiddeld 1 dag (8 uur) per maand deel aan het massageteam van de afdeling.  Je krijgt hiervoor een vergoeding van € 4,50 per uur. Per dag krijg je dus: € 36,00.  Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat je doet). Ook het maandmaximum van € 170 en het jaarmaximum van € 1.700 worden niet overschreden. Je  hebt een vrijwilligersvergoeding. De NGS hoeft over jouw vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Sportmasseur in massageteam (2)
Je bent 40 jaar en neemt gemiddeld 1 dag (8 uur) per maand deel aan het massageteam van de afdeling.  Je krijgt hiervoor een vergoeding van € 10,00 per uur. In deze situatie bent je dus geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is dan het maximum van
€ 5,00 per uur. De NGS geeft het uitbetaalde bedrag door aan de Belastingdienst.  Zelf dien je ook de inkomsten op te geven bij je aangifte.

Sportmasseur bij volleybaltoernooi

Je bent 30 jaar en masseert 1 dag (8 uur) per maand tijdens een volleybalevenement. Je ontvangt per dag een vergoeding van € 95. Per uur ontvang je dus een vergoeding van € 11,88. In deze situatie bent je dus geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is dan het maximum van € 5,00 per maand. De NGS geeft het uitbetaalde bedrag door aan de Belastingdienst.  Zelf dien je ook de inkomsten op te geven bij je aangifte.

Geef je keuze door via het Ledenportaal.