Home NGS toetsing Toetsing Sportmasseur

Toetsing Sportmasseur

Toetsing Sportmasseur


Coronavirus en de NGS-toetsing wat betekent dit door voor jou? kijk hier!

 

 

Let op: ga je het oude examen doen, klik dan hier. Informeer bij je opleider voor welk examen/toetsing je op gaat!


Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud en de manier waarop het toetsing Sportmasseur wordt uitgevoerd. De volledige beschrijving staat beschreven in het document 'Beschrijving toetsing Sportmasseur'. Lees dit document goed door!

Om het NGS-diploma sportmasseur te behalen dien je drie onderdelen voldoende te hebben afgerond:

 1. Kennistoets
 2. Portfoliobeoordeling
 3. Praktijkbeoordeling

                                                                               

1. Kennistoets

Bij de kennistoets wordt nagegaan of je over vakkennis beschikt betreffende de acht werkprocessen.
Om de toetsing te kunnen doen meld je je vooraf aan als kandidaat bij het NGS

 • De kennistoets sportmasseur bestaat uit 50 vragen. Klik voor een voorbeeld (dit is geen proeftoetsing). 
  - Elke vraag levert een bepaald aantal punten op. Deze punten staan vermeld bij iedere vraag in de toets.
  - De kennistoets is voldoende als tenminste 65% van het maximale aantal te behalen punten is behaald.
 • Je hebt 60 minuten om deze vragen te beantwoorden. 
 • De kennistoets kun je, tegen betaling, onbeperkt herkansen.
 • Er is  geen vrijstelling mogelijk voor de kennistoets.

                                                              

2. Portfoliobeoordeling

Wanneer je de Kennistoets met een voldoende hebt afgerond kun je het portfolio inleveren. Afhankelijk van welke periode je examen wilt doen dien je het portfolio vijf weken voor aanvang van een toetsingsperiode in te leveren (zie data). 

Voor de samenstelling van het portfolio voer je alle zes werkprocessen in de praktijk uit.  Deze vind je volledig beschreven in het document 'Beschrijving toetsing Sportmasseur'.

Het portfolio bestaat uit: 

 • minimaal drie volledig en correct ingevulde NGS cliëntendossiers (open in Adobe DC) van de bovenste extremiteit, de onderste extremiteit en de romp,  uitgevoerd bij drie verschillende cliënten; met feedback van derden (bijvoorbeeld opleider, cliënt);
 • een evaluatieverslag van 175 – 200 woorden; 
 • een geldig en erkend reanimatiebewijs (dit kan een gewaarmerkte kopie van het certificaat/diploma zijn met een originele stempel en handtekening/paraaf van de instelling die het certificaat/diploma heeft uitgereikt).

Download de checklist om te bekijken of je portfolio volledig is. 

Beoordeling

Je wordt toegelaten tot de praktijkbeoordeling wanneer de beoordeling van het portfolio voldoende is.  De portfoliobeoordeling is voldoende als aan de genoemde werkprocessen en de resultaten daarvan zijn voldaan. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk werkproces hebt voldaan. Wanneer het portfolio als onvoldoende is beoordeeld, gaat de praktijkbeoordeling niet door. Je wordt hiervan uiterlijk vijf werkdagen voor de praktijkbeoordeling in kennis gesteld door het NGS secretariaat. Je hebt in dit geval, tegen betaling, recht op een herkansing. 


3. Praktijkbeoordeling

Wanneer de kennistoets en het portfolio met een voldoende zijn afgerond krijg je per e-mail een uitnodiging om de praktijkbeoordeling in te plannen.  Er zijn een aantal periodes per jaar waarin je de praktijktoetsing kunt doen. De praktijktoetsing wordt afgenomen op het NGS-bureau in Bilthoven. Klik voor de data van de praktijkbeoordelingen en de data wanneer je uitnodiging ontvangt.  

Je wordt beoordeeld op de werkprocessen zoals beschreven in het protocol toetsing praktijkbeoordeling.


Hoe gaat de praktijkbeoordeling in zijn werk?

De praktijkbeoordeling bestaat uit twee delen. Beide delen voer je uit op ene voor jou onbekende cliënt. 

Deel 1 (70 minuten)
Dit deel is gericht op drie werkprocessen.

 • Werkproces 1: Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (20 minuten)
 • Werkproces 2: Voert sportmassage uit (20 minuten)
 • Werkproces 3: Tapet en bandageert (20 minuten)

De praktijkbeoordeling begint met een korte inleiding waarin de beoordelaar de gang van zaken toelicht. Aansluitend voer je werkproces 1 uit. 
Afhankelijk van de uitkomst van het beroepsspecifiek onderzoek bepaal je welke sportmassage wordt uitgevoerd (werkproces 5) en welke tape/bandage wordt aangebracht (werkproces 6).
Geeft het resultaat uit het beroepsspecifiek onderzoek geen aanleiding voor het uitvoeren van een sportmassage en/of het aanbrengen van een tape of bandage, dan ontvang je van de beoordelaar een opdracht voor het uitvoeren van deze twee werkprocessen.

Na het uitvoeren van bovengenoemde drie werkprocessen volgt er eventueel nog een reflectie-interview (10 minuten) met de beoordelaar.  Het interview gaat over de werkprocessen waarover nog twijfel bestaat of welke niet zijn waargenomen in de praktijk. De cliënt is hierbij niet aanwezig.

Deel 2  (10 minuten)

 • Tijdens dit gedeelte van de praktijkbeoordeling voer je werkproces 10 (past EHBO en reanimatie toe) uit. 
 • Voor het uitvoeren van het werkproces ontvang je van de beoordelaar een opdracht die betrekking heeft op EHBSO.
 • Als je in het bezit bent van een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor de praktijkbeoordeling van werkproces 10.

 

Duur praktijkbeoordeling

De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling (deel 1 en deel 2) is maximaal 90 minuten.


Uitslag en diploma

 • De uitslag wordt vastgesteld door de toetsingscommissie. Uiterlijk 15 werkdagen na de praktijkbeoordeling krijg je hierover bericht via het NGS secretariaat.​
 • De uitslag van de praktijkbeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van de opdrachten in de praktijk en het reflectie-interview samen.
 • Je ontvangt het diploma Sportmasseur als de uitslag van de kennistoets, de portfolio- en praktijkbeoordeling voldoende zijn. 
 • De protocollen van de portfolio- en praktijkbeoordeling zijn tot twee maanden na de uitslag opvraagbaar bij het
  NGS secretariaat (info@ngsmassage.nl) of 088 730 85 00)


Voorbereiding praktijkbeoordeling

Bij de praktijkbeoordeling bent je er zelf voor verantwoordelijk dat er een voor jou bekende cliënt aanwezig is. Deze cliënt wordt ingezet bij een andere kandidaat die op hetzelfde tijdstip als jij de praktijkbeoordeling doet.  
Op locatie zijn aanwezig:

 • een massagetafel
 • een enkelrol
 • een krukje
 • materialen voor de opdracht EHBSO

Je dient zelf te zorgen voor de benodigdheden: 

 • massageolie 
 • handdoeken 
 • een afdekhoes voor de massagetafel
 • alle benodigdheden die je denkt nodig te hebben tijdens de beoordeling.


Herkansing

 • De kennistoets kun je onbeperkt herkansen.
 • De portfoliobeoordeling kan één keer worden herkanst.
 • Voor de praktijkbeoordeling heb je twee herkansingen
 • Hierbij geldt dat er niet langer dan 1 jaar mag zitten tussen een voldoende uitslag op de kennistoets en het behalen van een voldoende voor het portfolio. En niet langer mag zitten dan een jaar tussen het behalen van een voldoende voor het portfolio en het behalen van een voldoende voor de praktijkbeoordeling.
 • Voor elke herkansing dien je te betalen. 

Klik voor de kosten


Beoordelaar

De kennistoets, het portfolio en de praktijk worden beoordeeld door een beoordelaar die is aangewezen door de NGS toetsingscommissie. De beoordelaar van de kennistoets, het portfolio en de praktijk hoeft niet dezelfde persoon te zijn. De beoordelaar heeft de volgende taken bij de praktijkbeoordeling: 

 • stelt zichzelf voor;
 • controleert afnamecondities;
 • beslist over doorgang;
 • bepaalt wie verwijtbaar is in geval van geen doorgang;
 • grijpt in als veiligheid in het geding is;
 • observeert en beoordeelt in de praktijk;
 • neemt het  reflectie-interview af.                                                                            


Bezwaar en beroep

Je kunt tegen de uitslag en/of gang van zaken met betrekking tot de toetsing bezwaar aantekenen bij de toetsingscommissie. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen. Informatie over bezwaar en over beroep staan in het toetsreglement van het NGS.                                                                 


Handige documenten / pagina's

Vragen? 

Voor vragen neem je telefonisch contact op met het NGS-bureau: telefoon 088 730 8500.