Home NGS examen Examen Sportmasseur (vanaf 1 januari 2020)

Examen Sportmasseur (vanaf 1 januari 2020)

Nieuwe toetsing Sportmasseur (vanaf 1 januari 2020)

Schrijf je nu in voor de nieuwe toetsing. Informeer goed bij de opleider voor welke toetsing je moet inschrijven. Inschrijven voor de oude toetsing is niet meer mogelijk.


Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud en de manier waarop het toetsing Sportmasseur wordt uitgevoerd. De volledige beschrijving staat beschreven in het document 'Beschrijving toetsing Sportmasseur'. Wij adviseren dan ook deze volledig door te lezen. 

 

Om het NGS diploma sportmasseur te behalen dien je de volgende drie onderdelen voldoende te hebben afgerond:

 1. Kennistoets
 2. Een portfolio 
 3. Praktijk beoordeling

                                                                               

1. Kennistoets

Bij de kennistoets wordt nagegaan of u over vakkennis beschikt betreffende de acht werkprocessen.
Om de toetsing te kunnen doen dien je je voor de afname van de kennistoets je aan te melden als examenkandidaat bij het NGS. (Inschrijven voor de nieuwe toetsing is mogelijk vanaf 1 december 2019)             

 • De kennistoets sportmasseur zal bestaan uit 50 vragen waarvoor je 60 minuten de tijd krijgt. 
 • De kennistoets kun je, tegen betaling, onbeperkt herkansen.

Voorbeeld kennistoets

Vanaf 1 januari 2020 zal de kennistoets worden afgenomen, kijk hier voor een voorbeeld toets.
Let op: dit is geen proeftoetsing.

Vrijstelling

Er is  geen vrijstelling mogelijk voor de nieuwe toetsing.

                                                              

2. Portfolio

Een voldoende uitslag op de kennistoets geeft je het recht het portfolio te laten beoordelen door ten minste 20 werkdagen voor de datum van de eerste praktijkbeoordeling in een cyclus je portfolio per e-mail (let op 1 document, merge bijvoorbeeld via https://smallpdf.com/) op te sturen naar iwelter@ngsmassage.nl.

Voor de samenstelling van het portfolio voer je alle zes werkprocessen in de praktijk uit.  Deze vind je volledig beschreven in het volgende document 'Beschrijving toetsing sportmasseur'.

Het portfolio is een losbladig systeem dat authentieke (=resultaten van de uitvoering) en verifieerbare (= gegevens van en over de praktijkplek) bewijzen van alle werkprocessen bevat. Je kunt aantonen dat je aan de werkprocessen van de sportmasseur voldoet (zie protocol toetsing portfoliobeoordeling) met:

 • minimaal drie volledig en correct ingevulde NGS cliëntendossiers (open in Adobe DC) van de bovenste extremiteit, de onderste extremiteit en de romp uitgevoerd bij drie verschillende cliënten; met feedback van derden (bijv. opleider, cliënt);
 • een evaluatieverslag van 175 – 200 woorden (= 0.5 A4tje); 
 • een geldig en erkend reanimatiebewijs (dit kan een gewaarmerkte kopie van het certificaat/diploma zijn met een originele stempel en handtekening/paraaf van de instelling die het certificaat/diploma heeft uitgereikt).

Download de checklist om te bekijken of je portfolio volledig is. 

Beoordeling

Je wordt toegelaten tot de praktijkbeoordeling wanneer de beoordeling van het portfolio voldoende is.  De portfoliobeoordeling is voldoende als aan de genoemde werkprocessen en de resultaten daarvan zijn voldaan. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk werkproces hebt voldaan. Wanneer het portfolio als onvoldoende is beoordeeld, gaat de praktijkbeoordeling niet door. Je wordt hiervan uiterlijk vijf werkdagen voor de praktijkbeoordeling in kennis gesteld door het NGS secretariaat. Je hebt in dit geval, tegen betaling, recht op een herkansing. 

                                                                          

3. Praktijkbeoordeling

Wanneer je de kennistoets voldoende hebt afgerond zal je een uitnodiging krijgen om zelf je toetsing in te plannen. Het NGS organiseert toetsingsmomenten in februari, juni en november. Klik hier voor de recente data. Let op; wanneer je portfolio niet voldoende wordt beoordeeld komt je praktijkdatum te vervallen.

Hoe gaat de praktijktoetsing in zijn werk?

Bij de praktijkbeoordeling worden de volgende die werkprocessen in twee delen getoetst.

Deel 1
Tijdens dit gedeelte van de praktijkbeoordeling worden de volgende drie werkprocessen uit bij een voor jou  onbekende cliënt:

 • W1 Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (20 minuten)
 • W5 Voert sportmassage uit (20 minuten)
 • W6 Tapet en bandageert (20 minuten)

Je voert de beide werkprocessen uit bij een voor jou onbekende cliënt op basis van een opdracht die de beoordelaar je ter plaatse aangeeft.

De praktijkbeoordeling begint met een korte inleiding waarin de beoordelaar de gang van zaken toelicht. Aansluitend voerje werkproces W1 uit. Welke sportmassage wordt uitgevoerd (W5) en welke tape/bandage wordt aangebracht (W6) is afhankelijk van de uitkomst van het beroepsspecifiek onderzoek (W1).

Geeft het resultaat uit het beroepsspecifiek onderzoek geen aanleiding voor het uitvoeren van een sportmassage en/of het aanbrengen van een tape of bandage, dan ontvang jevan de beoordelaar een opdracht voor het uitvoeren van deze twee werkprocessen.

Na het uitvoeren van bovengenoemde drie werkprocessen eindigt dit gedeelte van de praktijkbeoordeling met een reflectie-interview (10 minuten) met de beoordelaar. Het reflectie interview gaat over de werkprocessen waarover nog twijfel bestaat of niet zijn waargenomen in de praktijk. De cliënt is hierbij niet aanwezig.

Deel 2
Tijdens dit gedeelte van de praktijkbeoordeling voer je het volgende werkproces uit bij een voor jou onbekend persoon:

 • W10 Past EHBO en reanimatie toe (10 minuten).

Voor het uitvoeren van het werkproces W10 ontvangt je van de beoordelaar een opdracht die betrekking heeft op EHBSO. Als je in het bezit bent van een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor de praktijkbeoordeling van werkproces W10.

Duur praktijkbeoordeling

De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling (deel 1 en deel 2) is maximaal 90 minuten. Je wordt beoordeeld op de werkprocessen zoals beschreven in het protocol toetsing praktijkbeoordeling. De uitslag van de praktijkbeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van de opdrachten in de praktijk en het reflectie-interview samen.

Uitslag en diploma

De uitslag wordt vastgesteld door de toetsingscommissie. Uiterlijk 15 werkdagen na de praktijkbeoordeling krijg je hierover bericht via het NGS secretariaat.

​Je ontvangt het diploma Sportmasseur als de uitslag van de kennistoets, de portfolio- en praktijkbeoordeling voldoende zijn en door de toetsingscommissie is vastgesteld. De protocollen van de portfolio- en praktijkbeoordeling zijn tot twee maanden na de uitslag opvraagbaar bij het NGS secretariaat.

Herkansingen

De kennistoets kun je, tegen betaling, onbeperkt herkansen. Nadat je een voldoende uitslag hebt voor je kennistoets, heb je recht op in totaal drie herkansingen, tegen betaling, voor de portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling. Hierbij geldt dat er niet langer dan een jaar mag zitten tussen de voldoende uitslag voor de kennistoets en de laatste herkansing.

 

Voorbereiding praktijkbeoordeling

Bij de praktijkbeoordeling bent je er zelf voor verantwoordelijk dat er een voor jou bekende cliënt  aanwezig is. Deze cliënt wordt ingezet bij een andere kandidaat die op hetzelfde tijdstip als jij de praktijkbeoordeling doet.  Op locatie zijn aanwezig:

 • een massagetafel
 • een enkelrol
 • een krukje
 • materialen voor de opdracht EHBSO

Je dient zelf te zorgen voor benodigdheden, zoals:

 • massageolie 
 • handdoeken 
 • een afdekhoes voor de massagetafel
 • alle benodigdheden die je denkt nodig te hebben tijdens de beoordeling.

Beoordelaar

De kennistoets, het portfolio en de praktijk worden beoordeeld door een beoordelaar die is aangewezen door de NGS toetsingscommissie. De beoordelaar van de kennistoets, het portfolio en de praktijk hoeft niet dezelfde persoon te zijn. De beoordelaar heeft de volgende taken bij de praktijkbeoordeling: 

 • stelt zichzelf voor;
 • controleert afnamecondities;
 • beslist over doorgang;
 • bepaalt wie verwijtbaar is in geval van geen doorgang;
 • grijpt in als veiligheid in het geding is;
 • observeert en beoordeelt in de praktijk;
 • neemt het  reflectie-interview af.                                                                            

 

Bezwaar en beroep

Je kunt tegen de uitslag en/of gang van zaken met betrekking tot de toetsing bezwaar aantekenen bij de toetsingscommissie. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen. Informatie over bezwaar en over beroep staan in het toetsreglement Nederlands Genootschap voor Sportmassage.

                                                                             

Meer informatie

Voor vragen neem je, het liefst telefonisch,  contact op met het NGS-bureau: telefoon 088 730 8500 of e-mail: info@ngsmassage.nl