Home NGS examen Examen wellnessmasseur

Examen wellnessmasseur

Toetsing wellnessmasseur 

Op deze pagina vind je de volgende informatie over de toetsing wellnessmasseur:


Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud en de manier waarop de toetsing wordt uitgevoerd. De volledige beschrijving staat beschreven in het document 'Beschrijving toetsing wellnessmasseur'. Wij adviseren dan ook deze volledig door te lezen. 
Om het NGS diploma wellnessmasseur te behalen dien je de volgende drie onderdelen voldoende te hebben afgerond:

 1. Kennistoets
 2. Een portfolio 
 3. Praktijk beoordeling

                                                                               

1. Kennistoets

Bij de kennistoets wordt nagegaan of u over vakkennis beschikt betreffende de zeven werkprocessen.
Om de toetsing te kunnen doen dien je je voor de afname van de kennistoets je aan te melden als examenkandidaat bij het NGS.           

 • De kennistoets voor de wellnessmasseur zal bestaan uit 40 vragen waarvoor je 60 minuten de tijd krijgt. 
 • De kennistoets kun je, tegen betaling, onbeperkt herkansen.

Voorbeeld kennistoets

Vanaf 1 januari 2020 zal de kennistoets worden afgenomen, kijk hier voor een voorbeeld toets.
Let op: dit is geen proeftoetsing. Deze voorbeeld toets is er om te zien hoe de nieuwe kennistoets eruit ziet. 

Vrijstelling

Er is  geen vrijstelling mogelijk voor de kennistoets.

                                                                           

2. Portfolio

Een voldoende uitslag op de kennistoets geeft je het recht het portfolio te laten beoordelen door ten minste 20 werkdagen voor de datum van de eerste praktijkbeoordeling in een cyclus je portfolio per e-mail (let op 1 document, merge bijvoorbeeld via https://smallpdf.com/) op te sturen naar iwelter@ngsmassage.nl:

Voor de samenstelling van het portfolio voer je alle zeven werkprocessen in de praktijk uit.  Deze vind je volledig beschreven in het volgende document 'Beschrijving toetsing wellnessmasseur'.

Het portfolio is een losbladig systeem dat authentieke (=resultaten van de uitvoering) en verifieerbare (= gegevens van en over de praktijkplek) bewijzen van alle werkprocessen bevat. Je kunt aantonen dat je aan de werkprocessen van de wellnessmasseur voldoet (zie protocol toetsing portfoliobeoordeling) met:

 • minimaal vier volledig en correct ingevulde NGS cliëntendossiers, uitgevoerd bij vier verschillende cliënten.
  De dossiers bestaan uit minimaal één keer een klassieke massage en minimaal drie verschillende belevingsmassages met feedback van derden (bijv. opleider, cliënt);
 • een evaluatieverslag van 175 – 200 woorden (= 0.5 A4tje); 
 • een geldig en erkend reanimatiebewijs (dit kan een gewaarmerkte kopie van het certificaat/diploma zijn met een originele stempel en handtekening/paraaf van de instelling die het certificaat/diploma heeft uitgereikt).

Download de checklist om te bekijken of je portfolio volledig is. 

Beoordeling

Je wordt toegelaten tot de praktijkbeoordeling wanneer de beoordeling van het portfolio voldoende is.  De portfoliobeoordeling is voldoende als aan de zeven hierboven genoemde werkprocessen en de resultaten daarvan zijn voldaan. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk werkproces hebt voldaan. Wanneer het portfolio als onvoldoende is beoordeeld, gaat de praktijkbeoordeling niet door. Je wordt hiervan uiterlijk vijf werkdagen voor de praktijkbeoordeling in kennis gesteld door het NGS secretariaat. Je hebt in dit geval, tegen betaling, recht op een herkansing. 

                                                                               

3. Praktijkbeoordeling

Wanneer je de kennistoets voldoende hebt afgerond zul je een uitnodiging krijgen om zelf je toetsing in te plannen. Het NGS organiseert toetsingsmomenten in februari, juni en november. Klik hier voor de recente data. Let op; wanneer je portfolio niet voldoende wordt beoordeeld komt je praktijkdatum te vervallen.

Hoe gaat de praktijkbeoordeling in zijn werk?

Tijdens de praktijkbeoordeling voer je de volgende twee werkprocessen uit:

 • Werkproces 1 – Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (15 minuten)
 • Werkproces 5 – Voert massage uit (45 minuten), onderverdeeld in klassieke massage (± 20 minuten) en belevingsmassage (± 25 minuten)

Je voert de beide werkprocessen uit bij een voor jou onbekende cliënt op basis van een opdracht die de beoordelaar je ter plaatse aangeeft.

Duur praktijkbeoordeling

 • De praktijkbeoordeling begint met een inleiding van ongeveer vijf minuten waarin de beoordelaar de gang van zaken toelicht en de opdracht bekendmaakt. Aansluitend heb je maximaal vijf minuten om de benodigde spullen klaar te leggen en kan de cliënt zich voorbereiden.
 • Na het uitvoeren van bovengenoemde twee werkprocessen eindigt de praktijkbeoordeling met een reflectie-interview (10 minuten) met de beoordelaar. Het reflectie interview gaat over de toetsingscriteria waarover nog twijfel bestaat of niet zijn waargenomen in de praktijk. De cliënt is hierbij niet aanwezig.
 • De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling is maximaal 80 minuten. Je wordt beoordeeld op de werkprocessen zoals beschreven in het protocol toetsing praktijkbeoordeling. De uitslag van de praktijkbeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van de opdrachten in de praktijk en het reflectie-interview samen.

Uitslag en diploma

De uitslag wordt vastgesteld door de toetsingscommissie. Uiterlijk 15 werkdagen na de praktijkbeoordeling krijg je hierover bericht via het NGS secretariaat.

​Je ontvangt het diploma Wellnessmasseur als de uitslag van de kennistoets, de portfolio- en praktijkbeoordeling voldoende zijn en door de toetsingscommissie is vastgesteld. De protocollen van de portfolio- en praktijkbeoordeling zijn tot twee maanden na de uitslag opvraagbaar bij het NGS secretariaat.

Herkansing

Je hebt recht op in totaal drie herkansingen voor de portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling. Hierbij geldt dat er niet langer dan één jaar mag zitten tussen de voldoende uitslag voor de kennistoets en de laatste herkansing. De uitslag wordt vastgesteld door de toetsingscommissie. Uiterlijk 15 werkdagen na de praktijkbeoordeling krijg je hierover bericht via het NGS secretariaat.

Voorbereiding praktijkbeoordeling

Bij de praktijkbeoordeling bent je er zelf voor verantwoordelijk dat er een voor jou bekende cliënt  aanwezig is. Deze cliënt wordt ingezet bij een andere kandidaat die op hetzelfde tijdstip als jij de praktijkbeoordeling doet.  Op locatie zijn aanwezig:

 • een massagetafel
 • een enkelrol
 • een krukje
 • de etherische oliën lavendel, eucalyptus, rosemarijn, citroen en ylang ylang (basis olie zelf meenemen)
 • hotstone bakken met stenen, reinigingsmateriaal voor de stenen en water

Je dient zelf te zorgen voor benodigdheden, zoals:

 • massageolie 
 • handdoeken 
 • een afdekhoes voor de massagetafel
 • alle benodigdheden die je denkt nodig te hebben tijdens de beoordeling.

Beoordelaar

De kennistoets, het portfolio en de praktijk worden beoordeeld door een beoordelaar die is aangewezen door de NGS toetsingscommissie. De beoordelaar van de kennistoets, het portfolio en de praktijk hoeft niet dezelfde persoon te zijn. De beoordelaar heeft de volgende taken bij de praktijkbeoordeling: 

 • stelt zichzelf voor;
 • controleert afnamecondities;
 • beslist over doorgang;
 • bepaalt wie verwijtbaar is in geval van geen doorgang;
 • grijpt in als veiligheid in het geding is;
 • observeert en beoordeelt in de praktijk;
 • neemt het  reflectie-interview af.

                                                                               

Bezwaar en beroep

Je kunt tegen de uitslag en/of gang van zaken met betrekking tot de toetsing bezwaar aantekenen bij de NGS toetsingscommissie. Tegen een beslissing op bezwaar van de NGS toetsingscommissie of na een beslissing van de NGS toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen. Informatie over bezwaar en over beroep staan in het toetsreglement Nederlands Genootschap voor Sportmassage.

                                                                               

Meer informatie

Voor vragen neem je, het liefst telefonisch,  contact op met het NGS-bureau: telefoon 088 730 8500 of e-mail: info@ngsmassage.nl